Home > Văn phòng phẩm > Dụng cụ lưu trữ > Phụ kiện lưu trữ

shadow

Hộp bút bóp viết

Khay lưu trữ

Kệ hồ sơ

Khay phân loại

Lưu trữ đa năng

Lưu trữ chuyên dụng

Hộp lưu trữ

Tủ hồ sơ

Phụ kiện lưu trữ

Hộp bút & bóp viết
 Khay lưu trữ
Kệ hồ sơ
Khay phân loại Lưu trữ đa năng
Lưu trữ văn phòng
Hộp lưu trữ
Tủ hồ sơ Phụ kiện lưu trữ

shadow

Cài giấy

Ghim giấy

Kẹp tiền

Móc khóa

Nhãn kệ xéo

 Cây kẹp giấy
Cây ghim giấy
Kẹp tiền
Móc khóa
Nhãn bìa xéo

Khóa lớn

Khóa từ

Khóa dài

Khóa mini

Khóa ngang

Khóa lớn
Khóa từ

Khóa dài

Khóa mini

Khóa ngang

Khóa mã chữ

Khóa mã số

Khóa mã xoay

Khóa cặp 
Khóa mã chữ Khóa mã số Khóa mã xoay Cáp khóa  
<p>&nbsp;<a style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;" href="http://www.vanphongphams.com">Home</a><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">&nbsp;&gt;&nbsp;<a style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;" href="index.php/van-phong-pham">Văn phòng phẩm</a><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">&nbsp;&gt; <a href="index.php/dung-cu-luu-tru">Dụng cụ lưu trữ</a><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;"> &gt; <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: #9d261d;" color="#9d261d"><b>Tủ hồ sơ<br /></b></span></span></span></span></p>
<div style="height: 100%; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 11px; margin: 8px;">
    <p style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 11px;"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 8pt;"><strong><img src="images/designs/shadow.png" alt="shadow" height="13" width="977" /></strong></span></strong></p>
    <table style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" class="tx-article-bg" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tbody>
            <tr>
                <td>
                    <p><a href="index.php/hop-but-bop-viet"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="Hộp bút bóp viết" src="images/icons/Dung_cu_luu_tru/Hop-but-icon-bw.jpg" height="60" width="60" /></a></p>
                </td>
                <td>
                    <p><a href="index.php/khay-luu-tru"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="Khay lưu trữ" src="images/icons/Dung_cu_luu_tru/Khay-luu-tru-icon-bw.jpg" height="60" width="60" /></a></p>
                </td>
                <td>
                    <p><a href="index.php/ke-ho-so"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="Kệ hồ sơ" src="images/icons/Dung_cu_luu_tru/Ke-ho-so-icon-bw.jpg" height="60" width="60" /></a></p>
                </td>
                <td>
                    <p><a href="index.php/khay-phan-loai"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="Khay phân loại" src="images/icons/Dung_cu_luu_tru/Khay-phan-loai-icon-bw.jpg" height="60" width="60" /></a></p>
                </td>
                <td>
                    <p><a href="index.php/luu-tru-da-nang"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="Lưu trữ đa năng" src="images/icons/Dung_cu_luu_tru/Luu-tru-da-nang-icon-bw.jpg" height="60" width="60" /></a></p>
                </td>
                <td>
                    <p><a href="index.php/luu-tru-van-phong"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="Lưu trữ chuyên dụng" src="images/icons/Dung_cu_luu_tru/Luu-tru-chuyen-dung-icon-bw.jpg" height="60" width="60" /></a></p>
                </td>
                <td>
                    <p><a href="index.php/hop-luu-tru"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="Hộp lưu trữ" src="images/icons/Dung_cu_luu_tru/Hop-luu-tru-icon-bw.jpg" height="60" width="60" /></a></p>
                </td>
                <td>
                    <p><a href="index.php/tu-ho-so"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="Tủ hồ sơ" src="images/icons/Dung_cu_luu_tru/Tu-ho-so-icon-color.jpg" height="80" width="80" /></a></p>
                </td>
                <td>
                    <p><a href="index.php/phu-kien-luu-tru"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="Phụ kiện lưu trữ" src="images/icons/Dung_cu_luu_tru/Phu-kien-luu-tru-icon-bw.jpg" height="60" width="60" /></a></p>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;"><a href="index.php/hop-but-bop-viet">Hộp bút &amp; bóp viết</a></span><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;"><a href="index.php/hop-but-bop-viet"> <br /></a></span></strong></td>
                <td style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">&nbsp;<a href="index.php/khay-luu-tru">Khay lưu trữ</a><br /></span></td>
                <td style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;"><a href="index.php/phieu"></a><a href="index.php/ke-ho-so">Kệ hồ sơ</a><br /></span></td>
                <td style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;"><a href="index.php/khay-phan-loai">Khay phân loại</a></span></td>
                <td style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;"><a href="index.php/luu-tru-da-nang">Lưu trữ đa năng</a><br data-mce-bogus="1" /></span></td>
                <td style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;"><a href="index.php/luu-tru-van-phong">Lưu trữ văn phòng</a><br data-mce-bogus="1" /></span></td>
                <td style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;"><a href="index.php/hop-luu-tru">Hộp lưu trữ</a><br data-mce-bogus="1" /></span></td>
                <td style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;"><a href="index.php/tu-ho-so">Tủ hồ sơ</a></span></strong></td>
                <td style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;"><a href="index.php/phu-kien-luu-tru">Phụ kiện lưu trữ</a></span></td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
    <p style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 11px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 8pt;"><img src="images/designs/shadow.png" alt="shadow" height="13" width="977" /></span></p>
    <table style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" border="0">
        <tbody>
            <tr>
                <td>
                    <p><img style="color: #000000; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 11px; line-height: normal;" src="images/products/Dung_cu_luu_tru/Tu_ho_so/Tu-ho-so-da-nang.jpg" alt="Tủ hồ sơ đa năng" height="150" width="180" /></p>
                </td>
                <td>
                    <p>&nbsp;</p>
                    <p><img style="color: #000000; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 11px; line-height: normal;" src="images/products/Dung_cu_luu_tru/Tu_ho_so/Tu-ho-so-de-ban.jpg" alt="Tủ hồ sơ để bàn" height="150" width="180" /></p>
                    <p>&nbsp;</p>
                </td>
                <td>
                    <p><img style="color: #000000; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 11px; line-height: normal;" src="images/products/Dung_cu_luu_tru/Tu_ho_so/Tu-hop-ho-so.jpg" alt="Tủ hộp di động" height="150" width="180" /></p>
                </td>
                <td>
                    <p><img style="color: #000000; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 11px; line-height: normal;" src="images/products/Dung_cu_luu_tru/Tu_ho_so/Tu-phan-loai-ho-so.jpg" alt="Tủ phân loại hồ sơ" height="150" width="180" /></p>
                </td>
                <td>
                    <p>&nbsp;</p>
                    <p><img style="color: #000000; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 11px; line-height: normal;" src="images/products/Dung_cu_luu_tru/Tu_ho_so/Tu-ngan-keo.jpg" alt="Tủ ngăn kéo" height="150" width="180" /></p>
                    <p>&nbsp;</p>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td style="text-align: center;"><span style="color: #808080; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;"><strong>&nbsp;Tủ hồ sơ đa năng<br /> </strong></span></td>
                <td style="text-align: center;"><span style="color: #808080; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;"><strong><span style="color: #808080; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;"><strong>Tủ hồ sơ đứng</strong></span><br /> </strong></span></td>
                <td style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="color: #808080; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" color="#808080" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: #808080; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;"><strong>Tủ hồ sơ nhôm<br /></strong></span></b></span></span></td>
                <td style="text-align: center;"><span style="color: #808080; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;"></span><span style="font-size: 10pt; color: #808080;"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Tủ phân loại<br /></span></strong></span></td>
                <td style="text-align: center;"><span style="color: #808080; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;"><strong><span style="color: #808080; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;"><strong>Tủ ngăn kéo<br /></strong></span></strong></span></td>
            </tr>
            <tr>
                <td></td>
                <td></td>
                <td></td>
                <td></td>
                <td></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>
                    <p><img style="color: #000000; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 11px; line-height: normal;" src="images/products/Dung_cu_luu_tru/Tu_ho_so/Tu-ho-so-di-dong.jpg" alt="Tủ hồ sơ di động" height="150" width="180" /></p>
                </td>
                <td>
                    <p>&nbsp;</p>
                </td>
                <td>
                    <p>&nbsp;</p>
                    <p>&nbsp;</p>
                </td>
                <td>
                    <p>&nbsp;</p>
                </td>
                <td>
                    <p>&nbsp;</p>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="color: #808080; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" color="#808080" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>Tủ ngăn kéo di động<br /></b></span></span></td>
                <td style="text-align: center;"><span style="color: #808080; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;"><strong><br /></strong></span></td>
                <td style="text-align: center;"><span style="color: #808080; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" color="#808080" face="arial, helvetica, sans-serif">
                    <p><span style="color: #808080; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;"><strong><br /></strong></span></p>
                    </span></td>
                <td style="text-align: center;"><span color="#808080" face="arial, helvetica, sans-serif" size="1" style="color: #808080; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: xx-small;"><b>
                    <p><strong style="color: #808080; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: normal; text-align: center;"><br /></strong></p>
                    </b></span></td>
                <td style="text-align: center;"><b style="font-size: 11px; line-height: normal; text-align: center; color: #808080; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><strong style="font-size: 13px;"><br /></strong></b></td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
</div>

Lập kế hoạch mua hàng Giúp bạn chọn sản phẩm Danh bạ sản phẩm

shadow up

VANPHONGPHAMS.COM

TIỆN ÍCH & HỔ TRỢ

CATALOGUE

NHÀ PHÂN PHỐI

TRA CỨU SẢN PHẨM

Đăng ký tài khoản

Điều khoản sử dụng

Cơ hội nghề nghiệp

Upload đơn hàng

Tra cứu hóa đơn

Bảo hành sản phẩm

Tư vấn khách hàng

Liên hệ & Góp ý

Văn phòng phẩm

Thiết bị văn phòng

Máy văn phòng

Vệ sinh văn phòng

Tiện ích hội nghị

Công tác dã ngoại

Nhà cung ứng

Nhà bán lẻ

Quảng cáo & hợp tác

Danh mục hình ảnh

Phân nhóm sản phẩm

Mục sản phẩm từ A-Z

Vanphongphams.com được vận hành bởi văn phòng phẩm Xương. - Mã số thuế: 03 01 94 79 97 - Giấy CNĐKDN: 0100967.BN/HKD - Ngày cấp: 24/05/2000 - 34 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM, Vietnam - Hổ trợ đặt hàng: 400 Trần Hưng Đạo, P.2, Q.5, Tp.HCM - Đặt hàng trực tuyến: Officexinh.com

notified